Tìm kiếm

 

Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp tại phường Thủy Biều.
Ngày cập nhật 12/12/2014

Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, Kế hoạch  của Uỷ ban nhân dân phường về tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, những nét mới của Hiến pháp sửa đổi; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời qua đó nâng cao nhận thực của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt nhận thức của Đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành về bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ngày 05 tháng 12 năm 2014 Uỷ ban nhân dân phường Thủy Biều đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp năm 2013. Thành phần tham gia được tuyên truyền gồm tất cả cán bộ, Đảng viên UBND phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố và Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường. Đến tham dự Hội nghị, đồng thời là báo cáo viên Hội nghị có ông Hoàng Ngọc Thanh -  Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa.

 Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên cơ sở phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao được quyền con người, quyền nghĩa vụ công dân. Tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 Quốc hội khóa XIII đã thông qua bản Hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Gồm XI chương, 120 điều. Quy định chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, những vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, Chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Với những gì đã được kế thừa trong quá trình lập hiến và những điểm mới được quy định tại bản Hiến pháp lần này sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Hoàng Trọng Sơn (Thực hiện)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.982.490
Truy cập hiện tại 23