Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp xã" (135 thủ tục)
Ngày cập nhật 10/04/2024
KHUYẾN NÔNG (1 THỦ TỤC)
TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 THỦ TỤC)
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (4 THỦ TỤC)
TRỒNG TRỌT (1 THỦ TỤC)
BẢO TRỢ XÃ HỘI (9 THỦ TỤC)
QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN (2 THỦ TỤC)
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (5 THỦ TỤC)
VĂN HÓA - THỂ THAO (7 THỦ TỤC)
NGƯỜI CÓ CÔNG (4 THỦ TỤC)
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (5 THỦ TỤC)
ĐẤT ĐAI (2 THỦ TỤC)
CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC)
MÔI TRƯỜNG (2 THỦ TỤC)
HỘ TỊCH (26 THỦ TỤC)
NUÔI CON NUÔI (3 THỦ TỤC)
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (2 THỦ TỤC)
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (1 THỦ TỤC)
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (3 THỦ TỤC)
PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 THỦ TỤC)
BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (6 THỦ TỤC)
PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)
HÒA GIẢI CƠ SỞ (4 THỦ TỤC)
LĨNH VỰC Y TẾ (2 THỦ TỤC)
QUY HOẠCH XÂY DỰNG (1 THỦ TỤC)
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (5 THỦ TỤC)
THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (3 THỦ TỤC)
DÂN QUÂN TỰ VỆ (2 THỦ TỤC)
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (7 THỦ TỤC)
BẢO HIỂM XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)
CHÍNH SÁCH (1 THỦ TỤC)
THỦY LỢI (3 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
2 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Toàn trình
3 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Toàn trình
4 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình
5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Toàn trình
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Toàn trình
8 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình
9 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Toàn trình
10 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Toàn trình
11 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Toàn trình
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Toàn trình
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Toàn trình
15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
16 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
17 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Một phần
18 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Một phần
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Một phần
20 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Một phần
21 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Toàn trình
22 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Toàn trình
23 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Toàn trình
24 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Toàn trình
25 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
26 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Một phần
27 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
28 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Toàn trình
29 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Toàn trình
30 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Toàn trình
31 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Toàn trình
32 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
33 Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị Toàn trình
34 Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Toàn trình
35 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Toàn trình
36 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Toàn trình
37 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Toàn trình
38 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Toàn trình
39 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
40 Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèo Một phần
41 Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng Một phần
42 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Toàn trình
43 Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
44 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
45 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
46 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
47 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
48 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ
49 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Một phần
50 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
51 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Toàn trình
52 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Một phần
53 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Một phần
54 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Một phần
55 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Một phần
56 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Một phần
57 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Một phần
58 Thủ tục chứng thực di chúc Một phần
59 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Một phần
60 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Một phần
61 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
62 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần
63 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
64 Thủ tục đăng ký khai sinh Một phần
65 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) Toàn trình
66 Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng Một phần
67 Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi Một phần
68 Thủ tục đăng ký kết hôn Một phần
69 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Một phần
70 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Một phần
71 Thủ tục đăng ký khai tử Một phần
72 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Một phần
73 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Một phần
74 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Một phần
75 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
76 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
77 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
78 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
79 Thủ tục đăng ký giám hộ Toàn trình
80 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Một phần
81 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Một phần
82 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Một phần
83 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Một phần
84 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Một phần
85 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Một phần
86 Đăng ký lại khai tử Một phần
87 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Toàn trình
88 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần
89 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
90 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Một phần
91 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Một phần
92 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
93 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Toàn trình
94 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
95 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
96 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
97 Thủ tục thực hiện việc giải trình Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
98 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ
99 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
100 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Toàn trình
101 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Toàn trình
102 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Toàn trình
103 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Một phần
104 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Toàn trình
105 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
106 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
107 Thủ tục công nhận hòa giải viên Toàn trình
108 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Toàn trình
109 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Toàn trình
110 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
111 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Một phần
112 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
113 Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
114 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Toàn trình
115 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Một phần
116 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Toàn trình
117 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Toàn trình
118 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
119 Thông báo thành lập tổ hợp tác Toàn trình
120 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Toàn trình
121 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Toàn trình
STT Tên thủ tục Mức độ
122 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết. Một phần
123 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
124 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần
125 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần
126 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần
127 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần
128 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần
129 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần
130 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
131 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
132 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Một phần
STT Tên thủ tục Mức độ
133 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Một phần
134 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần
135 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần

                                                                                                                                             Nguồn https://tthc.thuathienhue.gov.vn/

    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 59