Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 04/2022
Ngày cập nhật 15/04/2022
Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc

Tháng 4/2022, hàng loạt các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng điểm qua những chính sách pháp luật đáng chú ý mà người dân cần biết như: Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; Tăng thêm số giờ tối đa của người lao động; Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 01/04/2022; Tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; Chế độ dành cho công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc; Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, 

 

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

 

Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

BH: 31/12/2021

HL: 01/04/2022

 

2

 

Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại

 

BH: 18/02/2022

HL: 10/04/2022

3

 

Nghị định 19/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

BH: 22/02/2022

HL: 15/04/2022

 

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

BH: 18/02/2022

HL: 15/04/2022

2

 

Quyết định 03/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

 

BH: 18/02/2022

HL: 15/04/2022

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

BH: 09/02/2022

HL: 01/04/2022

 

2

 

Thông tư 09/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BH: 14/02/2022

HL: 01/04/2022

 

3

 

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

BH: 14/02/2022

HL: 01/04/2022

4

 

Thông tư 10/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

BH: 14/02/2022

HL: 01/04/2022

5

 

Thông tư 27/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

BH: 31/12/2021

HL: 01/04/2022

 

6

 

Thông tư 02/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường

BH: 20/01/2022

HL: 01/04/2022

7

 

Thông tư 05/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

BH: 08/02/2022

HL: 01/04/2022

 

8

 

Thông tư 01/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

BH: 16/02/2022

HL: 01/04/2022

 

9

 

Thông tư 05/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

BH: 18/02/2022

HL: 04/04/2022

10

 

Thông tư 12/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

BH: 22/02/2022

HL: 09/04/2022

 

11

 

Thông tư 02/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2020/TT-BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

BH: 18/02/2022

HL: 15/04/2022

 

12

 

Thông tư 03/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

BH: 18/02/2022

HL: 15/04/2022

13

 

Thông tư 06/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và là thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

BH: 28/02/2022

HL: 15/04/2022

14

 

Thông tư 02/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

BH: 25/02/2022

HL: 15/04/2022

 

15

 

Thông tư 03/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

BH: 28/02/2022

HL: 15/04/2022

 

16

 

Thông tư 24/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH: 31/12/2021

HL: 15/04/2022

 

17

 

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

BH: 04/03/2022

HL: 19/04/2022

 

18

 

Thông tư 17/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

BH: 08/03/2022

HL: 25/04/2022

19

 

Thông tư 18/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

BH: 15/03/2022

HL: 28/04/2022

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

 

Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

BH: 18/02/2022

HL: 05/04/2022

 

 

 

    Email   In ấn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.999.309
Truy cập hiện tại 30